close
تبلیغات در اینترنت
تست تألیفی از فصل‌های 3و4چهارم و فصل‌های 5،6و7سوم (زیست)
loading...

کنکور ، دانلود سوالات کنکور

تست تألیفی از فصل‌های 3و4چهارم و فصل‌های 5،6و7سوم (زیست)   تغییر گونه‌ها، گسترش حیات، میتوز، میوز، ماده ژنتیکتغییر گونه‌ها، گسترش حیات، میتوز، میوز، ماده ژنتیک   1ـ امروزه کدام نتیجه گیری از آزمایش گریفیت قابل تأیید است؟                                                        …

اخبار کنکور
آخرین ارسال های انجمن

تست تألیفی از فصل‌های 3و4چهارم و فصل‌های 5،6و7سوم (زیست)

محسن بازدید : 465 04 / 09 / 1393 نظرات ()

تست تألیفی از فصل‌های 3و4چهارم و فصل‌های 5،6و7سوم (زیست)

 

تغییر گونه‌ها، گسترش حیات، میتوز، میوز، ماده ژنتیک

تغییر گونه‌ها، گسترش حیات، میتوز، میوز، ماده ژنتیک
 

 امروزه کدام نتیجه گیری از آزمایش گریفیت قابل تأیید است؟                                                        

الف) باکتری های کپسول دار کشته شده با حرارت به تنهایی می توانند موجب بیماری در موش ها شوند.         

ب) ترکیبات شیمیایی موجود در ساختار کپسول عامل ایجاد کننده ذات الریه می توانند موجب ترانسفورماسیون شوند.            

ج) یک سلول زنده می تواند ماده وراثتی را مستقیما از عصاره سلولی سلول دیگر دریافت کند.                 

د) سیستم ایمنی موش می تواند موجب شناسائی و از بین رفتن همه ی عوامل ترانسفورماسیون شود.   

2ـ چند جمله ی زیر صحیح است؟                               

1) در مرحله ی سوم مربوط به گریفیت باکتری مورد استفاده دارای ژن مربوط به آنزیم مسئول تولید کپسول نبوده است.                                                                                           

  2) در مرحله دوم گریفیت تمامی باکتری های مورد استفاده فاقد عاملی است که در چسبیدن به بخش های مختلف نقش دارد.                                                            

3) مرحله ی چهارم گریفیت در واقع انجام مرحله ی دوم و سوم همزمان در یک محیط بود.                                         

4) ژن مربوط به ایجاد بیماری در باکتری نومونیا ارتباطی با ژن مربوط آنزیم تولید کپسول ندارد.               

5) گریفیت آنچه را که مشاهده کرده بود ، ترانسفورماسیون نامید.                                  

  الف) 1             ب)2              ج)3              د)4

3ـ کدام یک در مورد باکتری نومونیا صحیح است؟                          

  الف) فقط به صورت دوتائی در محیط آزمایش ظاهر شود.            

ب) معمولا در هر نقطه همانندسازی 6 آنزیم عمل کند.         

ج) ناحیه نوکلئوئیدی دارد که در بخشی که در تماس با سیتوپلاسم نیست قرار دارد.           

 د) پروتئین هایی به نام هیستون در ناحیه نوکلئوئیدی دارد.                                                

4ـ در مورد یک مولکول DNA بدن انسان کدام گزینه نادرست است؟     

 الف) تعداد گروه های فسفات با تعداد بازهای آلی موجود در ساختمان آن همواره برابر است.                

ب) تعداد حلقه های پورینی بیشتر از تعداد حلقه های پریمیدینی است.                                                

ج) آنزیم هلیکاز مستقیما پیوند هیدروژنی را می شکند.

 د) تعداد مولکول آب مصرفی برای هیدرولیز آن تا آخرین مرحله بیشتر از تعداد پیوند فسفودی استر است.

5ـ در مورد آزمایش ایوری کدام جمله صحیح هست؟                                       

الف) برای انجام ترانسفورماسیون نیازی به آنزیم پروتئینی نمی باشد.                                           

ب) در سلول، چهار گروه از مواد کربن داری که در سلول ساخته می شود وجود دارد.                    

 ج) عصاره سلولی، اغلب مواد شیمیائی درون باکتری را در بر دارد.                  

  د) برای انجام آزمایش، از آنزیم هایی استفاده می گردد که فشار اسمزی محیط را کاهش می دهد.

6ـ کدام جمله در رابطه با مولکول DNA صحیح است؟         

الف) همواره در پله های مولکول DNA، باز آلی پورین در برابر باز آلی پریمییدین قرار می گیرد.             

ب) در همانندسازی مولکول DNA، در مورد عملکرد DNA پلی مراز شکست پیوندهای هیدروژنی مقدم بر جدا شدن دو رشته یDNA است.                                

ج) جهت پلی مرازی DNA پلی مراز به ندرت می تواند در جهت نوکلئازی DNA پلی مراز  باشد.                                          

  د) جهش در سلول مادر نیز ظاهر می شود و می تواند اثرات مخربی داشته باشد.

7ـ در همانندسازی مولکول DNA، در محیط غیر رادیواکتیو در محیط رادیواکتیوتا نسل پنجم نسبت رشته های غیررادیواکتیو بر رشته های رادیواکتیو دار چقدر است؟                     

الف)  QUOTE  یک پانزدهم 

ب)  یک سی و یکم  QUOTE      

ج)    یک شانزدهم 

د) یک نهم

8ـ در صورتی که یک کروموزوم دو کروماتیدی سلول لنفوسیت دارای n عدد نوکلئوتید باشد در صورت هیدرولیز مولکول های DNA ی موجود در کروموزوم مربوطه چند مولکول آب مصرف می شود؟                                

الف) 2-n2                     

ب) 4-n3                  

ج) 1-n3                 

د) 2+n3            

9ـ اگر در یک مولکول DNA، 30 درصد نوکلئوتیدها گوانین دار باشد، نسبت  QUOTE     چقدر خواهد بود.        

الف) یک چهارم   

  ب) یک سوم    

  ج) دو پنجم     

د) QUOTE    دو سوم

10ـ کدام کلمات جمله زیر را کامل می کند؟                  

 در فرآیند ترانسفورماسیون ، باکتری با دریافت.............. از ........................ در خصوصیات ظاهری خود تغییراتی پدید می آورد.

الف) ژن مربوط به ساختار کپسول ـ در عصاره ی سلولی باکتری های بیماری زا     

  ب) ژن مربوط به تولید آنزیم سازنده ی کپسول ـ از عصاره سلولی باکتری های بیماری زا  

   ج) ژن مربوط به ساختار کپسول ـ از عصاره ی سلولی باکتری های کپسول دار      

  د) ژن مربوط به تولید آنزیم سازنده ی کپسول ـ از عصاره ی سلولی باکتری های بدون کپسول

11ـ چند جمله در مورد جهش های کروموزومی صحیح است؟                          

1) در صورت انجام جابجایی بین کروموزوم های غیر همتا، دو جفت از کروموزوم های همتا کاهش می یابد.                    

2) در جهت واژگونی ، قطعه ی جدا شده از کروموزوم می تواند در بخش دیگر همان کروموزوم متصل شود.      

3) در سلول جدید حاصل از جهش حذف، سلول جدید فاقد بعضی از ژن هاست .                                                                                  4) در جهش های کروموزومی ، عدد کروموزومی سلول تغییر نمی کند.                      

  5) در تمام جهش های ساختاری پیوند فسفودی استر می شکند.                                                                                                      الف) 1         ب)2         ج)3       د) 4

12ـ کدام جمله صحیح است؟                                     

الف)  میزان ماده وراثتی در درون هسته سلول انسان نر ، کمتر از میزان ماده وراثتی در درون هسته سلول انسان ماده است.                                                                            

 ب) تنوع ماده ژنتیک هسته سلول انسان نر با تنوع ماده ژنتیک هسته سلول انسان ماده برابر است.  

 ج) در خروس ومرغ ، تنوع ماده ژنتیک در درون هسته سلول با هم یکسان است.                              

د) در جانوران تعیین جنسیت بر عهده ی جنسی است که کروموزوم همتا بیشتری دارد.

13) در مورد وقایع تقسیم میتوز کدام جمله نادرست است؟                                  

 الف) در مرحله ای که عدد کروموزومی دو برابر می شود ، کروموزوم های دو کروماتیدی در حداکثر فشردگی قرار دارند.     

ب) درزمانی که سانتریول هاشروع از جدا شدن می کنند شبکه کروماتینی به کروموزوم فشرده تبدیل نشده است.          

ج) در زمانی که حداکثر فشردگی کروموزوم تک کروماتیدی حضور دارد سانترومر ها دو برابر می شوند.             

د) تعداد کروماتیدهای درون هسته سلول در مرحله ی پروفاز و آنافاز یکسان است.

14ـ در جریان تقسیم میتوز کدامیک دیده نمی شود؟              

الف) جدا شدن کروماتیدهای خواهری                                        

ب) تقسیم شدن سانتریول                                                       

ج) ظاهر شدن کروموزوم های کروماتینی و ظاهر شدن کروموزوم های فشرده               

    د) بوجود آمدن کمربند پروتئینی در مرحله ی تلوفاز

15ـ کدام جمله صحیح است؟                                            

الف) در سیتوکینز مربوط به میتوز در سلول های دارای دیواره اندامکی نقش دارد که به روش قطعه قطعه شدن تکثیر می یابد.                                                                       

ب) در تمام سلول ها، سلول های دختر حاصل تقسیم میتوز همواره از نظر اندازه یکسانند.                  

ج) همانندسازی DNA فقط در یک مرحله اینترفاز روی می دهد.                   

د) در تمام سلول های که میتوز انجام می دهند، اولین مرحله چرخه سلولی DNA پلی مراز عمل می کند.

16ـ سلول طبیعی از انسان که.................. باشد قطعا مربوط به..............است.              

الف) فاقد کروموزوم y ـ زن                                    

ب) دارای کروموزوم x ـ زن                                                 

  ج) دارای یک کروموزوم x ـ مرد                                     

د) دارای کروموزوم x ـ جنسی است که تعیین جنسیت نقش دارد.        

17ـ کدام مورد در ارتباط با وضعیت کروموزوم ها در آنافاز میتوز صحیح است؟                     

الف) هر کروموزم قابل رویت، اولین کروموزومی است که در میتوز دارای یک مولکول DNA است.           

ب) مقدار ماده ی ژنتیک در هر قطب با مقدار ماده ی ژنتیکی در انتهای پروفاز یکسان است.    

ج) هر کروموزوم دارای چهار رشته ی پلی نوکلئوئیدی و یک سانترومر است.                

د) هر کروموزوم دارای دو رشته پلی نوکلئوتیدی و دو سانترومر است.                                                                              

18ـ در مورد کروموزوم های جانوری کدام گزینه صحیح است؟                                                                                                    الف) در گونه ای غیر انسان که تعیین جنسیت بر عهده فرد نر است تعداد کروموزوم عدد دیپلوئید سلول با تعداد کروموزوم های اسپرم انسان برابر است.                                   

ب) در گونه ای که تعیین جنسیت بر عهده ی جاندار ماده است عدد هاپلوئید با عدد دیپلوئید سگ برابر است.

  ج) در گونه های که تعیین جنسیت بر عهده ی فرد ماده است، قطعا یک نوع کروموزوم جنسی وجود دارد.         

د) در گونه ای که فرد ماده 24 کروموزوم دارد، همواره   نوع گامت از نظر نوع کروموزوم جنسی x تولید می کند.

19ـ تزریق کدام مورد اصولا موجب مرگ جانور مورد آزمایش نمی شود.           

الف) باکتری کپسول دار                                                           

ب) مخلوط باکتری بدون کپسول و با کپسول                  

ج) مخلوط عصاره ی سلولی باکتری کپسول دار و باکتری زنده ی بدون کپسول                               

د) مخلوط عصاره ی سلولی باکتری کپسول دار و بدون کپسول

20ـ بیماری سرطان حاصل اختلال اعمال حیاتی در سطح..................... است.               

الف) سلول   

ب) بافت   

ج) اندام    

د) دستگاه    

21ـ کدام موارد می توانند جمله ی زیر را به درستی تکمیل کنند؟                           

در طول میوز سلول زاینده ی انسان................ در ................. انجام می گیرد.                           

1) حداکثر، عملکردکمربند پروتئینی ـ سه سلول                

2) جدا شدن کروماتیدهای خواهری ـ دو سلول                         

3) جدا شدن کروماتیدهای غیر خواهری  ـ یک سلول              

4) فعالیت DNA پلی مراز ـ سلول                          

الف) 1و2و3  

ب)2و3   

ج) 1و3   

د) 4     

22ـ در مورد چرخه ی سلولی کدام گزارش صادق است؟                    

الف) مصرف نوکلئوتید در پروفاز بیشتر است.                

ب) در مرحله ی S پروتئین تولید نمی شود.                     

ج) در مرحله ی S مصرف نوکلئوتید تری فسفاته برای دو نقش ، ساختاری و انرژی زائی کاربرد دارد.                                 

د) تشکیل پیوند فسفودی استر در یک مرحله میتوز انجام می شود.                                                              

23ـ کدام مورد خطرناک تر است؟                                              

 الف) چند جهش در توالی نوکلئوتیدی DNA                

ب) حذف بخشی از یک کروموزومی غیر جنسی           

ج) حذف یک کروموزوم اتوزومی                   

د) افزایش یک کروموزوم جنسی

24ـ علت نابرای سیتوپلاسم در سلول دیپلوئید زاینده ماده در فرآیند تخمک زائی کدام است؟                                                      

الف) محل حلقه ی سیتوکینز   

ب) ایجاد صفحه سلولی                

ج) نقص در تقسیم میتوز 

 د) اجرای تقسیم ساده دوتائی 

25ـ در چرخه ی سلول نارون ، در مرحله ی ..................     

الف) سیتوکینز، صفحه ی جداکننده ی دیواره ی سلولی است که فقط دارای سلولز است.                        

 ب) S ، شبکه ی کروماتین توسط آنزیمی ساخته می شود که توانائی مصرف آب نیز دارد.            

  ج) G2 ، سانتریول ها شروع به جدا شدن از هم می کنند.                                             

د) پروفاز، کروموزوم های قابل رویت و رشته های د وک درون هسته شکل می گیرند.                                     

26ـ کدام جمله صحیح است؟                            

الف) اغلب انواع تولید مثل غیر جنسی یک والد شرکت دارد.             

 ب) تمام سلول های بدن انسان سلول مادر محسوب میشوند.                           

ج) روش تکثیر اسپیروژیر مشابه روش تولید وزیکول شبکه ی زبر و صاف است.        

  د) جانداری که دارای شبکه ی عصبی است می تواند به روش تولید وزیکول در شبکه ی صاف تکثیر یابد.  

27ـ کدام مورد درباره ی اسپرم زائی در جانوران نادرست است.                                             

الف) سلولهای زاینده، سلول های دیپلوئید بزرگ و نابالغند.           

 ب) اعتیاد به مواد مخدر و الکل ممکن است موجب اختلال در اسپرم زائی شود.                               

ج) در انتهای میوز I ، سیتوکینز سیتوپلاسم را بصورت نامساوی تقسیم می کند.         

 د) به طور معمول ، تمام سلول های حاصل از میوز I وارد میوز II میشوند.

28ـ در گامت های حاصل از میوز عادی یک فرد تتراپلوئیدی 12 کروموزومی که والدینش به یک گونه تعلق داشته اند.                                                   

  الف) دو مجموعه کروموزومی که در هر مجموعه 4کروموزم حضور دارد.                                                              

ب) می توانند تتراد تشکیل دهند.                                  

ج) جدا شدن کروماتیدهای خواهری وغیر خواهری در این سلول روی نمی دهد.       

د) کروموزوم های فشرده دو کروماتیدی در امتداد این سلول ها می توانند قرار بگیرند.

29ـ گونه های مختلف جانداران در کدام مورد الزاما متفاوت هستند؟                    

  الف) تعداد آتوزوم ها                  

ب) نوع ژن ها                     

ج)تعداد کروموزوم های جنسی    

د)ساختارDNA

30ـ میتوز در همه حال بیانگر کدام است؟         

الف) تقسیم یک هسته دیپلوئید            

ب) ایجاد دو هسته دختری             

ج) تقسیم یک هسته هاپلوئید    

د) ایجاد دو سلول دختری

31ـ کدام عبارت با نظریه درون همزیستی مغایرت ندارد؟                              

 الف) میتوکندری ها ، از خویشاوندان باکتری هائی بودند که برای تولید انرژی نیازی به O2ندارند.                                    

ب) اندازه ی میتوکندری ها ، مانند اندازه ی اغلب باکتری ها است.                         

  ج) اندازه وساختار ریبوزوم های میتوکندریائی و اغلب باکتری ها مشابه است.                           

  د) قدمت تنفس سلولی بیشتر از تنفس هوازی است.

32ـ کدام مورد در روند تکامل، نادرست است؟                      

  الف) اجداد کلروپلاست قبل از اجداد میتوکندری به وجود آمده است.             

ب) سلولی که دارای کلروپلاست است قطعا میتوکندری نیز دارد.            

ج) پروکاریوت های بی هوازی هترتروف ، قبل از پروکاریوت های بی هوازی اتوتروف بوجود آمده اند.         

د) تکامل سیستم های انتقال پیام، زمینه ی لازم را برای تخصصی شدن و تمایز سلول ها فرآهم میکند.

33ـ در رابطه با شکل مقابل کدام جملات صحیح هستند.  

تست تألیفی از فصل‌های 3و4چهارم و فصل‌های 5،6و7سوم (زیست)                                                  

الف) نظریه ی درون زیستی در مجموع 5 فضا را به فضاهای سلولی افزوده اند.                                                                           ب) قدمت کلروپلاست بیشتر از قدمت میتوکندری است.          

ج) قدمت فتوسنتز بیشتر از قدمت تنفس هوازی است.            

  د) سلولهایی که دارای کریستا می باشند نسبت به سلول های دارای گرانوم قدیمی ترند.       

ه) فرآیند تنفس سلولی قدیمی تر از فرآیند فتوسنتز است.                     

الف) 4     

ب)3          

ج) 2       

د) 1

34ـ اگر نمودار مقابل مربوط به مدل حباب باشد، کدام مرحله درون حباب و کدام مرحله در اتمسفر و در کل چند مرحله پلی مریزاسیون دارد؟        

تست تألیفی از فصل‌های 3و4چهارم و فصل‌های 5،6و7سوم (زیست)                                         

الف) مرحله I وII  ـ دو مرحله                                                    

 ب) مرحله II و I  ـ سه مرحله                                 

ج) مرحله I ـ مرحله II ـ سه مرحله                      

د) مرحله  II ـ مرحله I  ـ دو مرحله

35ـ در صورتیکه مسیر مربوطه مربوط به اولین متابولیسم حیات باشد.                        

کدام آنزیم می تواند دارای جهش باشد و کدام ماده ، ماده ی آلی محسوب می شود.        

تست تألیفی از فصل‌های 3و4چهارم و فصل‌های 5،6و7سوم (زیست)                        

         R                 S                 T                 W                                    

 الف) R – E1              

ب) T – E2                                                                          

  ج) S – E2                                                         

د) W – E1  

36ـ در شکل مقابل کدام جمله صحیح است؟     

تست تألیفی از فصل‌های 3و4چهارم و فصل‌های 5،6و7سوم (زیست)                     

الف) در اندام حرکتی جلوئی در مهره داران ، باز و در اندام حرکتی مستقیما به تنه متصل است.                                                                        ب) علاوه بر استخوان های نشان داده شده، استخوان های دیگرنیز شرکت دارند.                                       

ج) در پنگوئن انگشتان مانند انگشتان خفاش بصورت متمرکز قرار دارند.                                                            

  د) استخوان های دست خفاش در مقایسه با استخوان های دست تمساح وستیجیال است.                                

37ـ در نمودار تعادل نقطه ای مقابل در کدام دوبخش به ترتیب بقای فرد وابسته به ژنوتیپ و غیر وابسته به ژنوتیپ است؟       

تست تألیفی از فصل‌های 3و4چهارم و فصل‌های 5،6و7سوم (زیست) 

  الف) CD ـ EF                 

ب) AB ـ  BC             

ج) EF ـ GH               

د) DE ـ FG

38ـ کدام تعریف دقیق تری از جمعیت را ارائه می دهد؟           

الف) مجموعه باکتری های E.CO در سیرابی گوسفند در زمان مشخص

ب) مجموعه باکتری های E.CO در روده ی یک انسان در زمان مشخص

ج) مجموعه میکروب های مفید در لوله ی گوارش موریانه در زمان مشخص                        

د) مجموعه باکتری های مربوط به یک گونه در لوله گوارش گاو در زمان مشخص

39ـ کدام مرحله از تقسیم میوز در ایجاد گوناگونی ژنی نقشی ندارد؟                         

الف) آنافار I                 

ب) متافاز I                   

ج) آنافاز II               

د) متافاز II

40ـ عامل افزایش جمعیت در گذر زمان چیست؟             

الف) تغییر گونه ها 

ب) جهش های تصادفی       

ج) افزایش منابع غذایی به صورت تصاعد هندسی           

د) صفاتی که بقا و زادآوری را توانا می سازند.              

41ـ کدام مورد در ارتباط با تفکرات داروین یا لامارک صحیح نیست؟                                                 

 الف) داروین توارث صفات اکتسابی را باور نداشت.              

ب) داروین و لامارک هر دو تحول موجود زنده را تحول تدریجی می دانستند.                          

 ج) نظرات مالتوس، داروین را متوجه ساخت که محدودیت شرایط لازم برای حیات، تبای تمام موجودات را ممکن نمی سازد.                                                                            

  د) وجود تنوع در خواص جانداران لازمه ی نقشی است که داروین برای انتخاب طبیعی قائل بود.                                           

42ـ در اثر زاد گیری انتخابی، کدام بخش از گونه ی براسیکا برای تهیه کلم بروکلی، تغییر داده شده است؟      

 الف) گل آذین انتهایی          

ب) گل آذین جانبی         

ج) برگ                 

د) ساقه       

43ـ اولین چبزی که نظریه ی ثبات گونه ها را غیر کارآمد نمود چه بود؟                          

الف) مشاهده ی تغییرات تدریجی در گذر زمان                         

ب) وجود و انتشار سنگواره ها                      

ج) شباهت سهره های آمریکای جنوبی و جزایر گالاپاگوس       

د) مشاهده ی تغییرات ناگهانی             

  44ـ اولین تخم گذاران ساکن خشکی کداند؟                           

الف) دوزیستان                   

  ب) خزندگان                 

ج) پرندگان               

د) حشرات

45ـ در ارتباط با گسترش حیات ، کدام گزینه صحیح است؟                                   

الف) اولین مهره داران از نوع ماهیان دارای آرواره بودند.    

ب) نخستین جانوران ظاهر شده در خشکی از گروه مهره داران بودند.                               

ج) نخستین جانوران خشکی از نوع بی مهره بودند.                

د) نخستین جانوران مهره دار در خشکی بوجود آمدند.

46ـ در طی تکامل مسیرهای متابولیسمی، اساس شیمیایی ماده ویژه X با کدام ماده شباهت دارد؟

االف) NH3

ب) CO2

 ج) ATP

د) (PO4)3-

47ـ اولین پروتئین هایی که کنترل تنفس سلولی را بر عهده گرفتند، در چه مکانی تکامل یافتند؟   

  الف) سیتوپلاسم باکتری هوازی                      

  ب) غشای باکتری هوازی                              

ج) سیتوپلاسم باکتر

ی بی هوازی            

د) غشای باکتری بی هوازی

48ـ تفاوت RNA های آنزیمی با پروتئین های آنزیمی در چیست؟

 الف) داشتن جایگاه عمل

ب) داشتن ساختار سه بعدی

ج) داشتن خاصیت آبگریزی

د) داشتن توانایی تغییر

49ـ گزینه ی درست کدام است؟             

  الف) در آغاز حیات، امکان بروز جهش وجود نداشت.        

   ب) کواسروات ها می توانند جوانه بزنند و به دو کراسروات تقسیم شوند.              

  ج) میکروسفرها در ابتدا قابلیت جوانه زدن نداشتند.             

د) در کواسروات ها فقط مواد لیپیدی شرکت داشتند.

50ـ ساختار RNAهای آنزیمی اولیه به ساختار کدام RNAهای امروزی شبیه تر بود؟                                              

الف) tRNA برگ شبدری      

ب) ساختار  tRNAL            

ج) mRNA بالغ              

د) RNAهای کوچک

 


تست زیست

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
موضوعات

 • کارشناسی
 • کاردانی
 • کاردانی به کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • دانلود ای بوک
 • فروشگاه محصولات آموزشی
 • آزمون های آزمایشی
 • دانلود کتاب های مدرسه (کتاب درسی)
 • مجله الکترونیکی
 • برنامه های صدا و سیما
 • المپیاد ها
 • سوالات امتحان نهایی
 • نرم افزار